Laagste prijsgarantie
Beste online reisbureau

 

 

Algemene reisvoorwaarden Tjingo Matsdeal (Flextours)

SGR

Flextours is aangesloten bij SGR onder nummer 1143. Binnen de grenzen van de SGRgarantieregeling vallen de door ons gepubliceerde reizen onder het label Flextours onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Flextours is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen per boeking).

Afkoelingsperiode

Boekingen die via het internet gemaakt worden zijn definitief. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die via Flextours geboekt worden.

Toezegging

Flextours is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in onze voorwaarden vermelde condities, tenzij gedane toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

Verzekering(en)

Een goede reis-en annuleringsverzekering is van groot belang. Mochten zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, dan dekt een goede verzekering de bijkomende kosten en staat de reiziger niet voor nog meer onaangename verrassingen. Flextours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade de schade verhaald kan worden of had kunnen worden bij de reis-en/of annuleringsverzekering.  

 

1. Totstandkoming reisovereenkomst

1.1. Door zich aan te melden, doet de klant Flextours een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via computersystemen geschieden. De basis voor dit aanbod is de reisbeschrijving en aanvullende informatie, met betrekking tot de reis, zoals verstrekt door Flextours. De reisovereenkomst komt tot stand met de acceptatie van de aanmelding door Flextours.

1.2. Flextours draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

1.3. Reisbemiddelaars (bijv. reisbureaus) en dienstverleners (bijv. hotels, vervoerders) zijn niet bevoegd om overeenkomsten te treffen, wijzigingen door te voeren, informatie of zekerheden te verschaffen die niet overeenkomen dan wel in tegenspraak zijn met de reisovereenkomst.

1.4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Flextours aangaat (de aanmelder/hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

1.5. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat zij toestemming hebben van ouders of voogden.

1.6. Alle persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit onjuist gegeven informatie zijn geheel en al voor de reiziger.

1.7. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Flextours niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

2. Betaling Flextours

2.1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 100% van de vluchten plus 20% van de resterende reissom te worden voldaan. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar waar bijvoorbeeld de vervoerder of de accommodatieverschaffer een volledige betaling (veelal in combinatie met een actietarief) verlangt.

2.2. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30 % van de reissom.

2.3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Flextours (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).

2.4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

2.5. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Flextours heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de door Flextours gemaakte incassokosten.

 

3. Wijziging door de reiziger bij Flextours

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Voor het vluchtsegment zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de betreffende luchtvaartmaatschappij. Voor het segment verblijf zullen wijzigingen tot 28 kalenderdagen voor vertrek, indien mogelijk, worden gehonoreerd. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten van toepassing zijn.
 

4. Annulering door de reiziger bij Flextours

Let op! Voor een samengestelde reis geldt in veel gevallen dat bij annuleren de kosten 100% bedragen van de reissom.

4.1. Voor het segment 'vlucht' zullen de annuleringsvoorwaarden zoals contractueel tussen de dienstverlener en Flextours zijn opgemaakt gehanteerd worden.

4.2. Voor het segment verblijf, mits de annuleringsvoorwaarden zoals contratueel tussen de dienstverlener en Flextours zijn opmaakt, niet afwijkt van onderstaande percentages:
- Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28stekalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag 90% van de reissom;
- Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

4.3. Indien de kosten die voor Flextours uit de annulering voortvloeien, hoger zijn dan het vaste bedrag dat op grond van artikel 4.1 en 4.2 kan worden verlangd, dan is de klant dit bedrag verschuldigd.

5. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Flextours aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijk reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
e. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een Vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalender dagen voor vertrek voor het segment verblijf kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.
f. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6. Opzegging door Flextours

6.1. Flextours heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

6.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Flextours aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

6.3. Een gewichtige omstandigheid voor Flextours is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

6.4. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

6.5. Indien de oorzaak van de opzegging aan Flextours kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Flextours.

6.6. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Flextours kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

7. Wijzigingen door Flextours

7.1. Flextours heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 9 lid 2. Wijzigingen deelt Flextours binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat Flextours van de wijziging op de hoogte is gesteld.

7.2. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

7.3. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

7.4. Indien Flextours door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

7.5. In geval van wijziging doet Flextours de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat Flextoursvan de wijziging op de hoogte is gesteld.

7.6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
- De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming.
- De aard en klasse van de accommodatie.
- De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
- De samenstelling van het reisgezelschap.
- De aan Flextours bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
- De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Flextours schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

7.7. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

7.8. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Flextours het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 is Flextours verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

8.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Flextours.

8.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachting is, is Flextours onverminderd het bepaalde in de artikelen 12, 13 en 14 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Flextours is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aaneen gebeurtenis die Flextours of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

8.4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 

9. Hulp en bijstand

9.1. Flextours is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Flextours, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 11 lid 3 is toe te rekenen.

9.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Flextours tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

10. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

10.1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Flextours dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

10.2. Flextours is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnenverhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis-en/of annuleringskostenverzekering.

10.3. Indien Flextours jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

10.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Flextours. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

10.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van Flextours, het boekingskantoor en betrokkendienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

11. Verplichtingen van de reiziger

11.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Flextours van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Flextours in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

11.3. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

11.4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 23 en 24 te voldoen.

11.5. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding, de plaatselijke agent van de reisorganisator, dan wel de luchtvaartmaatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 

12. Reisbescheiden Flextours

De reiziger ontvangt geen vliegticket en dient zelf de vluchtgegevens te controleren op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij via het PNR-ticketnummer dat op de Flextours boekingsbevestiging staat. Met dit PNR-ticketnummer kan de reiziger inchecken bij de luchtvaartmaatschappij. Bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen is de reiziger verplicht vooraf in te checken. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reisbescheiden worden in de regel ongeveer 10 dagen voor vertrek per e-mail verzonden.

13. Bagage

De regels voor (hand)bagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reiziger dient zich hier zelf van te vergewissen. Indien ruimbagage niet expliciet vermeld staat op de boekingsbevestiging van Flextours dan is er geen sprake van een ruimbagage.

14. Vervoer

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan de reiziger beschikbaar gesteld via de betreffende websites van de vervoerders.
 

15. Reisduur en vliegtijden

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomsttijd. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar 6 dagen op de bestemming is. De bij boeking doorgegeven tijden zijn onder voorbehoud. De luchtvaartmaatschappij kan om gerechtvaardigde redenen van deze tijden afwijken. Voor de gevolgen die eventueel kunnen voortkomen uit een wijziging (o.a. openbaar vervoer aansluitingen of schade in de werksfeer) zijn wij, daar wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, niet aansprakelijk. De terugreistijd kan zich ook tijdens het verblijf nog wijzigingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat de terugvlucht informatie een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of bij Flextours (+31 88 66 55 999). Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor de transfer naar de luchthaven en/of de terugvlucht dan aanvaardt Flextours daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en zijn de gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

16. Transfer/shuttle

Tijdens het boeken van de reis wordt er aangegeven of er een transfer/shuttle is inbegrepen dan wel los is in te boeken. Meer informatie over de uitvoering van de shuttle of transfer is terug te vinden in uw reisbescheiden.
 

17. Vaccinatie

Voor mogelijke -verplichte -vaccinaties dient de reiziger zich ruim voor vertrek te wenden tot uw huisarts en/of GGD.
 

18. Accommodatie

18.1 Beschrijving van het accommodatieaanbod De beschrijving van de accommodaties in het Reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Indien er afwijkingen zijn tussen de inhoudelijke beschrijving in de brochure of op internet enerzijds en de prijs en/of voorwaarden in de prijstabel/-bijlage of op internet anderzijds, is de prijstabel/-bijlage doorslaggevend. In geval van een verschil in het Reisaanbod zoals gepubliceerd in een brochure en Reisaanbod zoals gepubliceerd op internet, is dat laatste doorslaggevend. Vanwege bv. de bouw van een accommodatiecomplex kunnen de inrichting en grootte van kamers/appartementen nogal verschillen. Dat maakt het soms moeilijk om een eenduidige beschrijving te maken. De in het Reisaanbod bij de accommodaties afgedrukte foto’s geven ook slechts een idee van de inrichting, afmetingen en/of uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto’s in de gids. Uiteraard voldoen de accommodaties wel aan de minimum standaardeisen, zoals beschreven in het Reisaanbod. Tenzij anders staat vermeld, kunnen Wij geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van Uw accommodatie. Met name in verstedelijkte gebieden kan het voorkomen dat er geen vrij uitzicht is.

18.2 Indeling van de accommodatie In het Reisaanbod komt U de volgende beschrijvingen tegen:
- Bad of douche op de kamer: Daar waar in het Reisaanbod kamers met bad of douche vermeld staan, is het helaas niet mogelijk al in de bevestiging van de reisovereenkomst of op Uw accommodatievoucher te vermelden of Uw accommodatie een bad of douche heeft. De bevestiging of het voucher vermeldt slechts “douche”. Ter plaatse verneemt U van welke van de twee Uw accommodatie is voorzien.
- Eenpersoonskamer: Wij maken U erop attent dat wanneer U kiest voor verblijf in een eenpersoonskamer, U er rekening mee dient te houden dat deze soms kwalitatief minder en/of minder gunstig gesitueerd is dan een tweepersoonskamer in dezelfde accommodatie.
- Tweepersoonskamer: Bij het reserveren van een tweepersoonskamer kan het voorkomen dat in de bevestiging van de reisovereenkomst of op Uw accommodatievoucher een driepersoonskamer (triple room) vermeld staat. Dit betekent echter niet dat U in een driepersoonskamer gehuisvest wordt. Indien U met twee personen reist, krijgt U een kamer voor twee personen.
- Drie-of vierpersoonskamer, Familiekamer of Familiesuite: Als in het Reisaanbod een drie-of vierpersoonskamer, familiekamer of familiesuite is vermeld, gaat het in de meeste gevallen (en bij familiekamers in sommige gevallen) om een tweepersoonskamer waar een extra bed, bedbank of stretcher voor de derde of vierde persoon wordt bijgeplaatst. Op Uw accommodatievoucher staat een driepersoonskamer (triple) als de kamer voor maximaal drie personen geschikt is of vierpersoonskamer (quadruple) als de kamer voor maximaal vier personen geschikt is. Dit betekent niet dat U in een (grotere) drie-of vierpersoonskamer wordt geplaatst als U met minder dan het maximum toegestane aantal personen boekt.
- Minimale bezetting kamer 3/4-pk 3 pers: Indien U deze of soortgelijke beschrijving in een prijstabel tegenkomt, betekent dit dat voor dit kamertype een minimale bezetting geldt, in dit geval van drie personen. Een verblijf voor twee personen in die kamer kan dan helaas niet als boeking worden geaccepteerd.
- Hotelkamers Verre Bestemmingen: In de prijstabellen voor hotelkamers in Verre Bestemmingen staan bij de hotels verschillende kamertypes vermeld. Ter verduidelijking; een twee/driepersoonskamer, driepersoonskamer of vierpersoonskamer staat in de regel voor een standaard tweepersoonskamer met de mogelijkheid om resp. een derde of vierde persoon onder te brengen. Er zijn daarbij twee mogelijkheden: a) veelal staan in de tweepersoonskamer twee queensize bedden of twijfelaars, zodat de kamer in principe geschikt is voor maximaal vier personen. Of U nu met twee of vier personen boekt, U ontvangt dezelfde kamer; wilt U in plaats van een queensize bed een extra bed, dan worden hiervoor vaak kosten berekend. b) soms wordt op de standaard tweepersoonskamer voor de derde en/of vierde persoon een extra bed (zgn. rollaway, stretcher of bedbank) bijgeplaatst; hiervoor kunnen kosten berekend worden. In de bevestiging van de reisovereenkomst of op Uw accommodatievoucher staat het maximaal aantal personen dat op de kamer kan verblijven: double/twin room (max. twee personen), triple room (max. drie personen) en quadruple room (max. vier personen). Dit kan afwijken van het aantal personen dat bij boeking daadwerkelijk per kamer is gereserveerd.
- Appartementen: Over het algemeen bestaat een 1-kamerappartement uit een woon/slaapkamer met hierin een kitchenette of een aparte keuken. Een 2-en 3- kamerappartement bestaat meestal (niet altijd) uiteen woon/slaapkamer met kitchenette of aparte keuken en 1, resp. 2 slaapkamers.

18.3 Kwaliteit van de accommodatie Voor accommodaties hanteren Wij doorgaans de classificatie zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van Uw bestemming is toegekend. Niet zelden hanteren deze autoriteiten subjectieve criteria, gebaseerd op de plaatselijke normen en waarden, faciliteiten, sfeer etc. Om het vergelijken van accommodaties voor U makkelijker te maken, geven Wij U uit service overwegingen echter een indicatie van de kwaliteit van de accommodatie in termen van comfort en de aanwezige faciliteiten. Dit wordt uitgedrukt met behulp van sterren. De betekenis van de sterclassificaties vindt U hieronder. Vanwege het ontbreken van een standaard classificatie, en omdat de hieronder weergegeven sterren slechts een indicatie zijn, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
***** Luxe
**** Eerste klas
*** Middenklasse
** Toeristenklasse
* Eenvoudige toeristenklasse
Soms wordt door Ons gewerkt met halve sterren, bv. ***1/2. Dit wil zeggen dat de accommodatie geacht wordt beter te zijn dan middenklasse, maar niet goed genoeg voor Eerste klas.
 

18.4 Verzorging: - Logies (LG): Boekt U logies dan regelt U Uw maaltijden zelf. Denkt U er wel aan dat banken en winkels veelal gesloten zijn als de aankomstdag een zaterdag of zondag betreft.
- Logies/ontbijt (LO): Bij logies/ontbijt begint de verzorging op de dag na aankomst met het ontbijt en eindigt op de dag van vertrek met het ontbijt. In de tussenliggende periode is alleen het ontbijt bij het arrangement inbegrepen.
- Halfpension (HP), Volpension (VP): Bij half-en volpension begint de verzorging met (afhankelijk van het tijdstip van aankomst) respectievelijk het diner en/of lunch op de aankomstdag en eindigt op de vertrekdag altijd met het ontbijt. Koffie, drankjes e.d. (behalve koffie en thee bij het ontbijt) zijn niet standaard bij de prijs inbegrepen. In de tussenliggende periode is het ontbijt en het diner (Halfpension) dan wel ontbijt, lunch en diner (volpension) bij het arrangement inbegrepen.
- All Inclusive (AI): Bij All Inclusive start de verzorging in vrijwel alle accommodaties vanaf het moment dat U bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment dat U uitcheckt. Bij de All Inclusive-accommodaties zijn naast volpension (ontbijt, lunch en diner) allerlei extra’s inbegrepen. Dit kan variëren van gratis lokale (non-alcoholische) drankjes en snacks (vaak zoete), tot het gebruik van (water)sportfaciliteiten. Een All Inclusive-arrangement is wel aan spelregels en voorwaarden gebonden. De meest voorkomende vindt U hieronder. Wij wijzen U er op dat de inhoud van de All Inclusive-formules per accommodatie kan verschillen. Wat bij het All-inclusive arrangement is inbegrepen, staat vermeld in het Reisaanbod bij de beschrijving van de accommodatie. Vraag ons contactcenter (+31 36 82 00 226) echter uitdrukkelijk om extra informatie en eventuele algemene spelregels en beperkingen met betrekking tot de All-inclusive arrangement van de accommodatie van Uw keuze. Vanwege de hoeveelheid informatie zijn deze niet allemaal in het Reisaanbod opgenomen. Maaltijden worden vaak geserveerd in buffetvorm. Dit wil niet automatisch zeggen dat er volop keus en variatie is, maar is meer een aanwijzing dat maaltijden niet aan tafel geserveerd worden. De classificatie van een accommodatie kan bepalend zijn voor de variatie die U op het gebied van de maaltijden mag verwachten. Vaak hanteert een accommodatie een roulatiesysteem in maaltijdvariatie, waardoor sommige gerechten U na enkele dagen of een week al bekend kunnen voorkomen. Een variatie aan groentes wordt doorgaans niet aangeboden. Eventueel genoemde maaltijdtoeslagen zijn per persoon en per nacht. Indien een à la carte restaurant onderdeel is van het All Inclusive-arrangement, wijzen Wij U er op dat hier gemiddeld slechts eenmaal per week gebruik van kan worden gemaakt. Vanwege het doorgaans beperkte aantal tafels, is reserveren vaak verplicht. Er kan voor het à la carte restaurant een extra toeslag in rekening worden gebracht. Het kan voorkomen dat (sommige) drankjes slechts gedurende bepaalde uren of op een bepaalde locatie in het All-inclusive arrangement inbegrepen zijn. Buiten deze gevallen dient er voor de drankjes betaald te worden. Ook kan het voorkomen dat bepaalde lokale alcoholische drankjes gratis zijn, maar dat buitenlands gedistilleerde drankjes alleen tegen betaling verkrijgbaar zijn. De (vaak beperkte) inhoud van een minibar valt niet onder het All Inclusive-arrangement, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven. Indien watersportfaciliteiten of duikactiviteiten in het All Inclusive-arrangement zijn inbegrepen, dient U er rekening mee te houden dat dit vanwege de vaak grote belangstelling ter plaatse gereserveerd moet worden en/of gebruik ervan niet altijd mogelijk is. Aan het gebruik van (water)sportfaciliteiten kunnen bovendien voorwaarden verbonden zijn zoals bv. het slechts onder begeleiding gebruiken, het hebben van een vereist certificaat of het gebruiken gedurende een beperkt aantal uren per dag. Hoewel deze informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, kan het voorkomen dat gedurende het seizoen wijzigingen in gepubliceerde tijden van eten en drinken optreden. Ook kan het gebruik van bepaalde faciliteiten worden aangepast. U wordt door de 13 accommodatieverschaffer over de details geïnformeerd. Wij hebben hierop geen invloed en aanvaarden daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

 Algemeene informatie: Het ontbijt wordt normaal gesproken verzorgd vóór 10.00 uur. In kleinere accommodaties hanteert men vaak vaste etenstijden. In drukke periodes is het mogelijk dat het diner en/of ontbijt in twee zittingen worden geserveerd. In het laagseizoen van de bestemming kan de variëteit van de maaltijden en/of drankjes minder groot zijn. In veel hotels gelden voor de avondmaaltijden kledingvoorschriften. Er wordt dan verwacht dat U in gepaste kleding bij het diner verschijnt (heren in lange broek, shirt en dichte schoenen, dames in broek of rok/jurk; geen bad-of strandkleding). In sommige 5-sterren en 4-sterren hotels dienen de heren zelfs in een colbert aan het diner te verschijnen. Denkt U hierbij ook aan eventuele kerst-of oudejaarsdiners. Houd U hier mee rekening bij het inpakken van Uw bagage. Het kan voorkomen dat U met meerdere gasten aan dezelfde tafel eet. Indien U een late heenvlucht en/of vroege terugvlucht heeft, waardoor U het diner op de eerste dag en/of het ontbijt op de laatste dag en/of andere drankjes en hapjes mist, kan geen restitutie van niet genoten maaltijden en versnaperingen plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat U bij late aankomst op de heenreis een koude schotel aangeboden krijgt in plaats van een diner, omdat het restaurant dan al gesloten is. Indien er weinig gasten dineren, kan het voorkomen dat de maaltijden worden uitgeserveerd in plaats van dat ze in buffetvorm zijn. In sommige gevallen (zoals in het laagseizoen of bij een relatief lage bezetting van de accommodatie) kan de uitbater van het restaurant besluiten om de maaltijdverzorging in het algemeen te wijzigen van buffet naar keuzemenu of vice versa. Indien er melding wordt gemaakt van een keuzemenu kan dit ook inhouden dat U alleen een keuze wordt aangeboden bij het hoofdgerecht. Wij hebben hierop geen invloed. Voor Baby’s en Kinderen bestaan vaak geen speciale maaltijden, alleen porties worden aangepast. Indien deze wel worden geserveerd, dienen zij direct aan de accommodatieverschaffer betaald te worden. Verder heeft elk land zijn eigen eetgewoontes zoals veel salades, koude of lauwe gerechten. Indien U ontevreden bent over de maaltijden kunnen Wij daar geen oordeel over geven daar smaak en kwaliteit veelal persoonlijk zijn. Het is in veel hotels en accommodatiecomplexen niet toegestaan zelf meegebrachte drank(jes) of etenswaren mee te nemen op de kamers. Dit is namelijk doorgaans een belangrijke bron van inkomsten voor de accommodatieverschaffer. Daarnaast is dit verbod ook bevorderlijk voor de hygiëne omdat eventueel ongedierte dan niet wordt aangetrokken.

19. Preferenties en essenties

Preferenties en essenties Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door Flextours nooit gegarandeerd. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht en wordt door Flextours alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft. Hoewel de honorering van een preferentie vanuit de accommodatiehouder in de regel gratis is kan het incidenteel toch voorkomen dat er ter plaatse een tegemoetkoming betaald moet worden, bijvoorbeeld voor babybedjes.

20. Service ter plaatse

Indien de reiziger op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert dient dit direct aan Flextours per telefoon +31 88 66 55 999 en buiten kantooruren +31 6 24 863 865 gemeld te worden. Op de bestemmingen waar reisleiding aanwezig is volstaat het melden bij de reisleiding. Indien de reiziger onvoldoende gehoor krijgt bij de reisleiding dient alsnog Flextours geïnformeerd te worden.

21. Klachten

21.1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, Schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij Flextours via info@tjingo.nl. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

21.2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.

21.3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Flextours niet in behandeling genomen. 21.4. Flextours zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Uitgave december 2017 De reisorganisator Flextours (onderdeel van Reas Travel Group B.V.) Luidsprekerstraat 6, 1322 AX, Almere +31 36 82 00 226